Yola Toefl cup 2015 (Apr 19)

It's an English competition for high school students 
in Ho Chi Minh city, 1600 students (the best or among the best) 
from different schools attended to select 8 candidates
for the final competition at the Youth Cultural.

Đây là một cuộc thi tiếng Anh cho học sinh cấp 3
ở TPHCM, 1600 học sinh (giỏi nhất hoặc trong số giỏi nhất)
từ nhiều trường khác nhau tham dự để chọn ra 8 ứng cử viên
cho cuộc thi cung kết ở Nhà văn hoá Thanh niên.

The 8 candidates were being divided into 4 teams.
The 4 teams answer 15 questions about general knowledge
and 15 questions about finding mistake in English sentences.

8 ứng cử viên được chia làm 4 đội. 4 đội này tham gia trả lời
15 câu hỏi về hiểu biết chung và 15 câu hỏi về tìm lỗi sai
trong các câu tiếng Anh.

The score which each team earned is divided into 2
for each team members, and keep 30% of the total score.
While the debate contest keeps 70% of total score.

Số điểm mà mỗi đội giành được sẽ được chia đôi
cho mỗi bạn, và chiếm 30% tổng điểm. Điểm ở vòng thi
tranh luận chiếm 70% tổng số điểm.

Two debaters: Nguyễn Thị Thanh Thanh and Tôn Nữ Bảo Trân

In general, a debate happens as follow:
Two debaters were assigned one topic (one week ago).
Then they draw lots to select either affirmative or negative the statement in topic.
When the debate time arrived,
affirmative debater has 2 mins to present his/her ideas/opinions,
negative debater has 1 min to cross-examine, 2 mins to rebuttal
Then vice versa, negative debater has 2 mins to present,
affirmative debater has 1 min to cross-examine, 2 mins to rebuttal

Nhìn chung, một cuộc thi tranh luận xảy ra như sau:
Hai bạn trong một đội được giao một chủ đề (từ một tuần trước).
Rồi họ rút thăm để chọn ra bên ủng hộ hay bên phản đối ý kiến trong chủ đề.
Khi thời điểm tranh luận đến,
người ủng hộ có 2 phút để trình bày ý kiến của mình,
người phản đối có 1 phút để chất vấn, 2 phút để phản bác.
Và ngược lại, người phản đối có 2 phút để trình bày ý kiến,
người ủng hộ có 1 phút để chất vấn, 2 phút để phản bác.

2 debaters with their topic

The goal of each debater:
– Presentation: as much ideas, examples as possible in a short time,
while still have to keep good pronunciation, correct grammar,
easy for audience to understand, clear and solid content,
keep eye contact with audience. Speak fast is encouraged,
but it must be clear.
– Cross-examine: As as much questions as possible in a short time,
to understand the points of the competitor better and to show that
the competitor is wrong. Stopping the competitor when he/she
hasn’t finished the answer is allowed.
– Rebuttal: rebuttal the competitor based on his/her presentation
and cross-examination.

Mục đích của mỗi người tranh luận:
– Bài trình bày: đưa càng nhiều ý kiến, ví dụ trong một khoảng
thời gian ngắn càng tốt. Nhưng vẫn phải phát âm tốt, ngữ pháp chuẩn,
dễ hiểu cho người nghe, nội dung rõ và chặt chẽ, giữ giao tiếp
bằng mắt với người nghe. Khuyến khích nói nhanh nhưng phải rõ.
– Chất vấn: Đặt ra càng nhiều câu hỏi càng tốt trong thời gian ngắn,
để hiểu quan điểm của đối thủ cạnh tranh và chỉ ra là họ sai.
Được phép chặn lời đối thủ cạnh tranh khi họ chưa kết thúc câu trả lời.
– Phản bác: phản bác đối thủ cạnh tranh dựa trên nội dung
họ trình bày và phần chất vấn.

One oration topic

After finish this, 4 candidates with highest score were selected
to go to last competition. In which, each of them would select
one topic by drawing lots, had 5 mins to prepare and 5 mins to
present ideas.

Sau khi kết thúc các phần thi này, 4 ứng cử viên có điểm cao nhất
sẽ được lựa chọn để đi vào vòng cuối. Mỗi người sẽ rút thăm để

chọn chủ để, có 5 phút để chuẩn bị và 5 phút để trình bày.

From this presentation, the judges select the winner, 1st, 2nd, 3rd
runner-up and award ceremony happened. Awards for candidates
include cash and scholarship to study English in the center.

Từ phần trình bày này, giám khảo lựa chọn người đoạt giải nhất,
nhì, ba, tư và lễ trao giải được diễn ra. Phần thưởng cho các bạn
bao gồm tiền mặt và các suất học bổng để học TA tại trung tâm.

3 judges are Matthew Liebeskind – Yola teacher, Nguyễn Lan
Hương – Yola teacher, Nguyễn Văn Thành – lecturer from 
Ho Chi Minh city International University.

3 giám khảo gồm có Matthew Liebeskind – giáo viên tại Yola,
Nguyễn Lan Hương – giáo viên tại Yola, Nguyễn Văn Thành – 
giảng viên từ Đại học Quốc tế thuộc ĐH Quốc gia TPHCM.

From left to right: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Cường Quốc, Matthew Liebeskind

I’m impressed with many things from this competition, one of
them is the “innocence” of the young students. Although they’re
intelligent, clever, they still keep their youth, they didn’t make
a “sound good” answer when being interviewed by MCs.

For example, Nguyen Dinh Song Phuong (from Nguyen Thuong
Hien high school), her debate topic was: “Art and music should
be included in school’s curriculum”, and she was on affirmative
side. So she tried her best to prove that art and music should be
included in school’s curriculum. Then, when MC asked her about
preparation for this, she said: “Actually, I didn’t like this topic
since I don’t really like and good at both art and music”. So it’s
quite conflict with what she said in her presentation, but she 
didn’t need to make the answer sound nicer.

And things happened out of planning, since Le Hong Phong
high school has 3 candidates, someone thought that there would
be many spectators from this school. However, nearly no one.
While many spectators from Vo Thi Sau high school came,
beyond thinking of Ton Nu Bao Tran – the candidate from this
school.

Lễ trao giải

Tôi ấn tượng nhiều điều từ cuộc thi này, một trong số đó là “sự
ngây thơ” của các em học sinh. Mặc dù các em thông minh, khéo
léo, họ vẫn giữ được sự trẻ trung, họ không cần đưa ra một câu
trả lời hay khi các MC phỏng vấn.

Ví dụ, Nguyễn Đình Song Phương (từ trường PTTH Nguyễn
Thượng Hiền), chủ đề tranh luận của em là: “Vẽ và âm nhạc nên
được đưa vào chương trình học trong trường”, và cô bé ở bên
ủng hộ. Vì vậy em ấy đã cố gắng hết sức để chứng minh là vẽ và
âm nhạc nên được đưa vào nội dung học. Sau đó, khi MC hỏi em
về quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, em nói “Thật ra là em không
có thích chủ đề này vì em không thật sự thích và không tốt cả vẽ
và nhạc”. Nó nghe khá mâu thuẫn với những gì em trình bày lúc
trước, nhưng em đã không cần làm câu trả lời nghe hay hơn.

Và sự việc xảy ra ngoài dự đoán, vì trường Lê Hồng Phong có 3
ứng cử viên, có người nghĩ là sẽ có nhiều cổ động viên đến từ
trường này. Tuy nhiên, gần như là không có ai. Trong khi có rất
nhiều cổ động viên đến từ trường Võ Thị Sáu, ngoài suy đoán
của Tôn Nữ Bảo Trân – ứng viên đến từ ngôi trường này.

Tell me what you think

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s